Informació Protecció de Dades – Clients

RESPONSABLE

Identitat: CLECE VITAM, S.A.

CIF: A-87045456

Dir. Postal: Avinguda de Manoteras 46, bis (28050-Madrid)

Contacte Delegat de Protecció de dades (DPD): rgpd-clecevitam@clecevitam.com

 

FINALITAT

Tractem la informació que faciliten amb la finalitat de:

 • Gestió assistencial dels usuaris de residències (gestió d’assistència social, gestió i control sanitari, i historial clínic).
 • Difusió interna d’activitats socials i lúdiques realitzades pels usuaris (imatges previ consentiment).
 • Videovigilància (en cas d’existir instal·lació): Seguretat en les instal·lacions, i la seguretat i control d’accés a edificis. Garantir la seguretat dels béns i les persones. Control de visites que accedeixen a les instal·lacions i comprovació de visites periòdiques a usuaris de residència de persones grans.
 • Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració de prestació de serveis.
 • Enquestes de satisfacció.
 • Gestió i manteniment dels procediments judicials.
 • Gestió i desenvolupament d’activitats de prevenció i control del frau.
 • Canal Ètic: Atendre les comunicacions rebudes a través dels diferents mitjans o canals que posa l’empresa a la disposició del comunicant com l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, canal telefònic (24/7), així com la plataforma web gestionada per l’encarregat del tractament contractat, quedant garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de cap represàlia per reportar de bona fe.
 • Cessió de material fotogràfic i audiovisual que formaran part d’un banc d’imatges, previ consentiment exprés.
 • Enviaments d’informació comercial de productes i serveis.

 

LEGITIMACIÓ

 1. Execució d’un contracte. La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte segons els termes i condicions que consten en el document signat entre Clece Vitam i el client.
 2. Interès legítim.
 3. Consentiment previ.
 4. Interès públic (Canal Ètic): En el marc del canal de comunicacions (canal ètic) es basa en l’existència d’un interès públic, en els termes establerts en l’article 6.1.e) del Reglament General de Protecció de Dades, de detectar i prevenir reclamacions i la consegüent prevenció de danys i riscos de responsabilitat de CLECE i definit a l’article 24 de la Llei orgànica 3/2018.

 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

 • Llei bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (llei 41/2002, de 14 de novembre).
 • La documentació clínica també es conservarà a efectes judicials de conformitat amb la legislació vigent.
 • Documentació comptable i fiscal: 6 anys – Art. 30 Codi de Comerç.
 • A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 Llei General Tributària.
 • Gestió comercial: 1 any.
 • Ús i Conservació imatges: 5 anys.
 • Canal Ètic: Es conservaran en el sistema de recepció de denúncies, únicament durant el temps imprescindible per a l’esbrinament dels fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades haurà de procedir-se a la seva supressió del sistema. No obstant això, es podran tractar fora del sistema per a investigar els fets pel temps necessari fins a la seva conclusió. Una vegada finalitzada la recerca de la comunicació i preses, si escau, les accions oportunes, les dades d’aquelles denúncies a les quals s’hagi donat curs es mantindran degudament bloquejades per a donar compliment a les obligacions legals que, en cada cas, corresponguin. En el cas que es decideixi no donar curs a la denúncia interposada podrà conservar-se la informació de forma anonimitzada en l’esmentat sistema.

 

DESTINATARIS

Les seves dades podran ser comunicades legítimament a:

 

Organització Dades Localització
Administracions Publiques amb competència en la matèria. Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, econòmics. Espanya
Entitats sanitàries. Gestió sanitària. Espanya
Entitats asseguradores. Nom/cognoms, document identificatiu, dades relacionades amb la cobertura de l’assegurança. Espanya
Farmàcies i empreses d’ajudes tècniques (previ consentiment). Econòmics.
Agència tributària. Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, econòmics. Espanya
Bancs, Caixes d’estalvi i Caixes rurals. Nom/cognoms, econòmics. Espanya

 

 

EXERCICI DE DRETS

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant les seves dades personals.

Té dret a sol·licitar:

 • L’accés a les seves dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes.
 • La supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • La limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679, podran exercir-se directament o per mitjà de representant legal o voluntari.

Pot sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’e-mail de contacte del Delegat de Protecció de dades o enviant la seva sol·licitud a l’adreça del Responsable, a dalt indicada.
Per a obtenir informació sobre els seus drets pot visitar: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

En el cas de no haver obtingut satisfacció en exercici dels seus drets pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de dades.